Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pokud v následujícím textu nenaleznete odpověď na svou otázku, neváhejte a kontaktujte nás!

info@outdoorix.cz
775 70 69 69

Kontaktní údaje

Provozovatel eshopu: Buddy Travel s.r.o. Pod Kotlaskou 555/9, 180 00 Praha 8, IČ 07686145, složka  C 305465/SL1 vedená u Městského soudu v Praze.
Telefon: 775 70 69 69 Email: info@outdoorix.cz


Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uváděny konečné bez dalších poplatků s vyjímkou nákladů na doručení a obdobných.
Způsoby platby jsou hotově formou dobírky a nebo online (přímým bankovním převodem nebo platební kartou a bankovními tlačítky přes platební bránu Comgate).

Nákupní řád
Výrobky jsou rozděleny do skupin pro snadné vyhledávání dle sortimentu. Zboží lze do košíku vkládat a zase ho vyjímat a kdykoliv je možno zkontrolovat obsah nákupního košíku. Potvrzením objednávky zároveň zákazník souhlasí s cenou zboží, poštovného a balného, a s tím, aby jím uvedené údaje byly dále zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. O přijetí objednávky je zákazník informován.

Dodací lhůta
Pokud je vybrané zboží na skladě, je expedováno obvykle následující pracovní den při platbě dobírkou nebo v případě platby předem, obvykle následující pracovní den po připsání platby na náš bankovní účet. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny dle výběru zákazníka na uvedenou adresu.

Zasílání do zahraničí
Objednané zboží zasíláme do jakékoliv země, ale pouze po platbě předem a poštovné se účtuje pro každou individuálně.
Slovensko: jednotné poštovné/balné 239kč (neplatí pro jízdní kola a podobně objemné zásilky) pří platbě předem na slovenský účet u FIO Bank (žádné mezinárodní poplatky). 

Doručování zboží
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15ti dnů od objednání pokud se nedomluví jinak (obvykle je odesíláno druhý pracovní den od objednání a nebo po přijetí platby v případě úhrady předem). Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží po převzetí co nejdříve překontroloval a pokud je balení poškozené, sepsal o tomto zjištění s doručovatelem protokol. Pokud zboží nepřevezme a zásilka tak bude navrácena zpátky prodejci, je kupující i v tomto případě povinen uhradit náklady na dopravu v plné výši, nejméně však částku paušálně účtovanou pro konkrétní typ zboží a pro konkrétní typ dopravy.

Změna fakturačních údajů
Změna fakturačních údajů u vystavené faktury a po odeslání zboží se účtuje poplatkem 250kč.

Plabta
Platba je možná buď v hotovosti a to přostřednictvím dobírky, platbou předem na účet 2301539754/2010 u FIO banky, v případě platby ze slovenské banky je to 2301539754/8330 nebo přes platební bránu Comgate platební kartou nebo bankovními tlačítky. Platba předem musí být připsána na náš účet nejpozději do tří pracovních dnů od objednání zboží, v opačném případě se objednávka považuje za stornovanou a zboží je uvolněno k dalšímu prodeji.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu. Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zakázkovou výrobu, úpravu nebo jinak změněný výrobek na přání zákazníka nebo na zboží, které je na přání zákazníka naskladně. Možnost odstoupení od kupní smlouvy se též nevztahuje z hygienických důvodů na zboží toto vyžadující jako je například rozbalené spodní prádlo, rozbalené jídlo či zboží k jídlu určené (např nádobí, vaky na vodu, příbory atd.) a též se nevztahuje na objednávky v rámci podnikatelské a obchodní činnosti, tedy pokud je ve Vaší objednávce uvedeno IČO.

 Při odstoupení od kupní smlouvy kupující pošle zboží na adresu, která je uvedena ve formuláři pro odstoupení, který je součástí každe dodané objednávky. Ke zboží přiloží kupní doklad nebo jeho kopii a oznámí jakým způsobem chce obdržet vrácenou cenu zpět. V přápadě, že toto neoznámí, budou mu peníze vráceny stejnou cestou jakou byly přijaty. V žádném případě nezasílá kupující zboží na dobírku. Zboží musí být v nepoužitém a neporušeném stavu v původním nepoškozeném obale. Pokud nebude dodržena některá podmínka, může být požadována náhrada nákladů spojených s uvedením do původního stavu, které budou strženy z částky k vrácení.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží včetně nákladů na dopravu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případe zvolení dražší varianty dopravy než nejlevnější, bude vrácena cena za nejlevnější dopravu. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Práva a povinnosti z vadného plnění
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy(bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení návodu k použití a zanedbáním běžné a nutné údržby (např. krémování kožených výrobků, nadměrné sušení na zdrojích tepla, nadměrné praní atd.) nebo používání věci na jinou činnost nebo neobvyklým způsobem (např sálovou obuv na antuku).

U podnikatelskcýh subjektů, tedy objednévek na IČO se záruční doba zkracuje na 6 měsíců nebo dle dohody.

Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté (především zbaveno hrubé nečistoty jako je bláto, mastnoty, extrémního zápachu musí být suché a vyčištěné) a kompletní v opačném případě může být reklamae zamítnuta z hygienických nebo technických důvodů.
Prodávající je povinen bezodkladně, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada nákladů na dopravu kupujícímu, ale vždy jen ve výši nejlevnějším možným způsobem.

Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Informace o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností a o dozorovém orgánu

Stížnosti spotřebitelů jsou přijímány na adrese info@outdoorix.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu spotřebitele.

Dozorovými a kontrolními orgány státní správy jsou:

  • Oblast ochrany spotřebitele - Inspektorát České obchodní inspekce (www.coi.cz), Středočeský a Hl. m. Praha (Česká obchodní inspekce), Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, datová schránka: p2fdz5j
  • Oblast živnostenského podnikání - Úřad městské části Praha 10, odbor živnostenský, Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10-Vršovice, datová schránka: irnb7wg
  • Oblast ochrany osobních údajů - Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, datová schránka: qkbaa2n

Ostatní.
Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 19.11.2020.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace